Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. Aftalegrundlaget

1.1    Alle leverancer fra CD Ventilationrens ApS, cvr.nr. 42469297 (”CDV”) sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

1.2    Fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser, kan alene ske skriftligt fra CDV. 

1.3    Vilkår i salgs- og leveringsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af Køber, finder ikke anvendelse, medmindre CDV udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at disse skal være gældende.

 

 1. Tilbud

2.1     CDV’s tilbud er maksimalt bindende for CDV i 30 dage, medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet, eller der sker pris- eller afgiftsændringer jfr. punkt 3.3.

2.2    Tilbud skal accepteres skriftligt af Køber.

2.3    Købet er endeligt, når CDV skriftligt har bekræftet ordren ved fremsendelse af ordrebekræftelse til Køber.

2.4    Er der uoverensstemmelser mellem det accepterede tilbud og ordrebekræftelsen, skal Køber meddele dette til CDV skriftligt inden 5 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsens indhold.

 

 1. Priser

3.1    Alle priserne kan på hjemmesiden fremgå både eksklusive moms, og for forbrugeren vil de fremgå inklusive moms.

3.2    Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. 

3.3    Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, miljøafgifter og told, som indtræffer inden leveringsdatoen, bæres af Køber.

 

SÆRBETINGELSER VEDRØRENDE PRODUKTKØB

 

 1. Leveringstid og sted (erhvervskunde)

4.1    Levering sker Ab CDV’s lager

4.2    Er der aftalt levering på Købers plads eller bopæl, eller et andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nær stedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og/eller omgivelser. 

4.3    Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på det af Køber anviste leveringssted betales af Køber.

4.4    Forventer CDV at en aftale om en bestemt leveringstermin ikke kan opfyldes, har CDV pligt til straks at give Køber skriftlig besked herom. Hvis det er muligt, giver CDV oplysninger om den nye leveringstermin.

4.5    Uanset om leveringstiden overskrides, har Køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 3 dage. Ophævelse er Købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. 

4.6    Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod CDV i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

4.7    Er der anført en konkret uge som leveringstidsrum, anses levering på hverdage i perioden fra 5 hverdage før til 2 hverdage efter den anførte leveringsuge som rettidig.

4.8    CDV har ret til at foretage delleverancer, medmindre dette er til væsentlig gene for Køber.

4.9    CDV oplagrer varerne i maximalt 3 måneder efter aftalt leveringstid. CDV er berettiget til at beregne sig lagerleje ved for sen afhentning, ligesom CDV er berettiget til at foretage dækningssalg efter udløbet af 3 måneders perioden.

4.10  Såfremt Køber ønsker produktet pakket efter en bestemt metode, skal Køber skriftligt beskrive pakkemetoden overfor CDV, senest i forbindelse med accept af CDV’s tilbud. Køber afholder alle ekstraomkostninger ved specialpakning.

 

 1. Leveringstid og sted (forbruger)
  1. Levering sker på Købers adresse, eller et andet af Køber anvist sted. Køber har også mulighed for at afhente varen hos CDV.
  2. Levering er sket, når Køber har fået varen i sin besiddelse.
  3. Omkostninger i forbindelse med en eventuel forsinkelse, der skyldes Købers forhold, skal betales af Køber.
  4. De i tilbud og ordrebekræftelse angivne leveringstider overholdes så vidt muligt. CDV påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse, og en sådan giver ikke kunden ret til at ophæve købet, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger. 
  5. CDV er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse.

 

 1. Betaling

6.1    Betaling sker i henhold til CDV’s anførte betalingsbetingelser på tilbud, ordrebekræftelse og fakturaer.

6.2    Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndt måned.

6.3    Ved bankoverførsler anses betaling for effektueret, når beløbet er indgået på den af CDV anviste konto, til CDV’s frie rådighed.

6.4    CDV er berettiget til at kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse. CDV er endvidere berettiget til at foretage delfakturering af leverede varer.

6.4.1 Er Køber en forbruger finder pkt. 5.4 ikke anvendelse. Betaling trækkes fra Køberens kort, når produktet afsendes. I tilfælde af specialfremstillede produkter er CDV dog berettiget til at kræve en forudbetaling på 50 % af købesummen.

6.5    Ved manglende betaling eller forsinket betaling, er CDV berettiget til at standse alle leverancer indtil ethvert skyldigt beløb er betalt. Dette gælder uanset om købet fastholdes eller hæves.

 

 1. Fortrydelsesret (forbrugere)

7.1    Såfremt køber er forbruger, finder forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret anvendelse.

7.2    Fortrydelsesretten finder alene anvendelse på salg af standardprodukter via nethandel, mens køb i fysisk butik eller i umiddelbar forbindelse med opgaveudførelse ikke giver ret til at fortryde. Så snart en tjenesteydelse er fuldt udført, bortfalder fortrydelsesretten.

7.3    Forbrugeren har en fortrydelsesret, der skal gøres gældende inden for en frist på 14 dage ved nethandel.

7.4    Fortrydelsesfristen begynder at løbe så snart køber har fået produktet i fysisk besiddelse.

7.5    Såfremt en køber ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal dette gøres inden for fristen og ved afgivelse af en utvetydig erklæring til CDV.

7.6    Ved berettiget benyttelse af fortrydelsesretten er CDV forpligtet til at tage varen retur og tilbagebetale alle beløb, inklusive leveringomkostninger senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om berettiget benyttelse af fortrydelsesretten.

7.7    Ved berettiget benyttelse af fortrydelsesretten er Køber forpligtet til at sende varen retur til CDV. Køber afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

 

 1. Ejendomsforbehold

8.1    Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos CDV, indtil den fulde betaling er erlagt.

 

 1. Produktvejledninger

9.1    Kataloger, brochurer, m.v., samt oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for CDV, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken CDV ikke påtager sig noget ansvar. 

7.2    CDV påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i udleveret skriftligt materiale om produktet udarbejdet af CDV’s leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning m.v., CDV påtager sig yderligere intet ansvar for Købers egen opmåling, Købers dimensionering eller Købers tegningsmateriale.

 

 1. Risikoovergang

10.1  Risikoen for varen er gået over til Køber:

Ved afhentning ab lager jfr. 4.1: Når varen ligger på Købers bil. 

Ved levering på Købers plads jfr. 4.2: Når varen under aflæsning passerer vognens kant.

Ved forbrugerkøb overgår risikoen for varen først, når Køberen får varen i sin besiddelse.

 

 1. Vareprøver

11.1  Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed. CDV er derfor ikke ansvarlige for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt i forhold til de foreviste vareprøver.

 

 1. Garanti

12.1  CDV yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. En i købsaftalen eller på anden måde tilsagt garanti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentens garanti overfor CDV. Køberen kan således ikke over for CDV rejse noget krav i henhold til garantierklæringen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende direkte overfor producenten.

 

 1. Returnering

13.1  Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale, og i ubeskadiget stand. Specialfremstillede og skaffevarer tages ikke retur.

13.2  Ved aftalt returnering fradrages som minimum fragt- og emballageomkostninger, evt. rengøringstillæg, evt. tillæg til udskiftning af emballage samt et tillæg til dækning af administrations- og håndteringsomkostninger ud fra følgende tidsinterval:

 • Returnering 0-30 dage fra leveringsdagen: 20 %
 • Returnering 31-90 dage fra leveringsdagen: 30%
 • Returnering efter 90 dage kan ikke ske. 

 

 1. Restmarked

14.1  Produkter anført som ”rest” eller ”restmarked” er produkter eller varer som har skader og/eller mangler, eller produkter der har været brugt som demo. Disse Produkter har en lavere kvalitet, samt en kortere levetid end andre produkter. CDV påtager sig ikke noget ansvar for synlige og skjulte skader og/eller mangler ved produkter omfattet af ”rest” eller ”restmarked”. Der gives ligeledes ingen garanti eller returret på produkter anført som ”rest” eller ”restmarked.           

 

 1. Annullering og ændring af ordre
  1. Købers annullering og ændring af ordre må aftales i det enkelte tilfælde. 
  2. CDV har ret til fuld omkostningsdækning såfremt en ordre annulleres. Annullering og/eller ændring af ordre vedrørende Specialfremstillede- og skaffevare, kan ikke ske efter varen er sat i produktion og/eller bestilt hos ekstern leverandør.

 

 1. Mangler
  1. Vil Køber reklamere over mangler ved leverancen/varen, er Køber forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor CDV. Er Køber forbruger, har Køber 2 års reklamation i overensstemmelse med købeloven.
  2. Hvis Køber ikke reklamerer overfor CDV straks efter en mangel er konstateret - eller burde være konstateret - fortaber Køber samtlige mangelsbeføjelser. Er Køber forbruger er en reklamation rettidig, hvis den sker inden rimelig tid.
  3. Mangelsindsigelser skal rettes direkte til CDV. Mangelsindsigelser kan ikke rettes til CDV’s underleverandører, medmindre manglen relatere sig til en selvstændig aftale indgået direkte mellem Køber og CDV’s underleverandører i henhold til pkt. 15.4.

16.4  Hvis Køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende antal/colli, skal Køber ved modtagelsen af leverancen sikre sig bevis på leveringstidspunktet med billede som dokumenterer tid og placering af varen. Såfremt dette ikke sker, fortaber Køber sine mangelbeføjelser.

16.4.1 Ved forbrugerkøb bærer CDV risikoen for beskadigelse under transport, såfremt transporten er foranstaltet af CDV. Såfremt Køber vil påberåbe sig en transportskade eller manglende antal, skal Køber følge fremgangsmåden i pkt. 16.4. 

16.5  Hvis der foreligger en mangel ved det leverede, som CDV er ansvarlig for, er CDV altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved at foretage omlevering eller afhjælpning, hvis dette kan ske indenfor 10 dage. Hvis CDV ikke er i stand til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor 10 dage, har Køber alene krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb.

16.6  Omleveringen iht. pkt. 16.5 sker uden udgift for Køber, forudsat at den mangelfulde vare tilbageleveres ubeskadiget til CDV.

16.7  Mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for CDV’s kontrol, er CDV uvedkommende. CDV er således bl.a. uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkninger af f.eks. vejrlig, fugtighed, forkert anvendelse etc., hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er CDV uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

16.8  CDV er uden ansvar for fejl eller mangler på de af CDV leverede produkter, såfremt fejlen er forårsaget af andre dele i et anlæg eller lignende, som CDV ikke har leveret. f.eks. som følge af manglende kompatibilitet.

16.9  CDV er uden ansvar for fejl eller mangler på andre dele i et anlæg eller lignende, som CDV ikke har leveret, selvom sådanne fejl måtte være forårsaget af de af CDV leverede produkter. f.eks. som følge af manglende kompatibilitet.

 

 1. Byggeleverancer

17.1  Skal en leverance eller vare anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB92/AB18 eller ABT93/ABT18 finder anvendelse, gælder følge bestemmelser:

17.2  CDV’s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Køberen. 

17.3  Kan det godtgøres, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod CDV’s køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod CDV.

17.4  CDV kan dog kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang CDV’s egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af CDV’s eget kontraktforhold med køber.

17.5  Sager angående denne bestemmelse behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB-reglernes værnetingsbestemmelser.

 

 1. CDV’s brug af underleverandører.

18.1  CDV kan i enkelte tilfælde benytte sig af underleverandører i forbindelse med produktion, levering og/eller montering af sine produkter. Ved brug af underleverandører, er CDV alene bundet af den prissætning og de aftaler der er indgået mellem CDV og Køber.

18.2  CDV’s underleverandører har hverken ret til at handle på vegne af CDV, eller fuldmagt til at binde CDV i nogen former for aftaler eller forpligtelser.

18.3  Indgåelse af aftaler direkte mellem CDV’s underleverandører og Køber er således ikke bindende for CDV, medmindre CDV skriftligt har tilsluttet sig aftalen. Købers bestilling af ekstraarbejde, yderligere produkter, samt ændring i produktype eller leveringsform mv. direkte hos CDV’s underleverandører er ligeledes CDV uvedkommende. 

18.4  Køber kan ikke gøre mangelsindsigelser gældende overfor CDV for ekstraarbejde, produktændringer, eller andre ordre og bestillinger helt eller delvist aftalt direkte mellem Køber og CDV’s underleverandører.

 

 1.  Undersøgelsespligt: 

19.1  Det påhviler Køber straks - og senest 3 dage efter levering - at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Undersøgelsen skal foretages før varen indbygges, nedlægges eller på anden måde tages i brug.

 

 1. Produktansvar 

20.1  CDV er kun ansvarlig for produktansvar efter de ufravigelige regler i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven). CDV er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

20.2  CDV er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen:

1)   på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand 

2)   på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. 

20.3  Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingsskader begrænset til kr. 500.000,00 og for personskade begrænset til de satser, der fremgår af lov om erstatningsansvar.

20.4  I den udstrækning CDV måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde CDV skadesløs, i det samme omfang, som CDV’s ansvar begrænses efter denne bestemmelse.

20.5  Såfremt Køber sagsøges af tredjemand med påstand om erstatning på grundlag af en skade, der påstås forårsaget af leverancen, eller hvis tredjemand fremsætter krav mod Køber om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal Køber straks underrette CDV herom.

20.6  CDV er i denne forbindelse forpligtet til at bistå sin Køber med alle tekniske og faktuelle oplysninger vedrørende produktet. 

 

SÆRBETINGELSER VEDRØRENDE KØB AF TJENSTEYDELSER

 

 1. Leveringstid og sted

21.1  Levering af tjenesteydelsen bestående af servicering af anlæg foretages på den af Køber anførte adresse og på det anlæg, som Køber har anført i servicekontrakten.

21.2  Tidspunktet for tjenesteydelsen aftales individuelt med Køber.

21.3  Køber skal sørge for, at servicen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt. Køber skal i den forbindelse sørge for, at der er ryddeligt, så CDV’s tekniker nemt kan komme til, og servicen kan påbegyndes uden forsinkelse.

21.4  Køber er ansvarlig for forsinkelse begrundet i Købers forhold. En eventuel merudgift for ekstra tid kan blive pålagt Køberen

21.5  I tilfælde af forsinkelse af CDV’s tekniker på grund af forhold der ikke kan henføres til Køber, vil der blive givet Køber besked hurtigst muligt. Såfremt teknikeren ikke møder op på den aftalte dag, er CDV ansvarlig for en eventuel merudgift.

21.6  Køber må ikke beskæftige teknikeren med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt i servicekontrakten, medmindre CDV på forhånd skriftligt har givet sit samtykke hertil. Hvis Køber i strid hermed anvender CDV’s tekniker til andet arbejde end det, der er skriftligt aftalt, bærer CDV intet ansvar for teknikeren eller det udførte arbejde.

 

 1. Betaling- og opsigelsesbetingelser

22.1  Vedrørende betalingsbetingelserne for tjenesteydelsen henvises til den underskrevne servicekontrakt.

22.2  Betaling sker i henhold til faktura, der fremsendes til Køber.

22.3  Vedrørende opsigelsesbetingelserne henvises til den underskrevne servicekontrakt.

 

 1. Mangler

23.1  Vil Køber reklamere over mangler ved den udførte tjenesteydelse, er Køber forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor CDV.

23.2  Hvis Køber ikke reklamerer overfor CDV straks efter en mangel er konstateret - eller burde være konstateret - fortaber Køber samtlige mangelsbeføjelser. Er Køber forbruger er en reklamation rettidig, hvis den sker inden rimelig tid.

23.3  I tilfælde af konstateret mangel er CDV altid berettiget til at forsøge at afhjælpe manglen.

23.4  Såfremt en afhjælpning ikke kan foretages, er Køber berettiget til at få en tilbagebetaling af det fakturerede beløb.

23.5  En mangel, der ikke kunne afhjælpes, medfører at Køber er berettiget til at hæve aftalen med 1 månedsvarsel.

 

23.6  CDV er uden ansvar for fejl eller mangler, såfremt fejlen er forårsaget af andre dele i et anlæg eller lignende, som CDV ikke har udført og/eller leveret, f.eks. som følge af manglende kompatibilitet, slitage, fejlmonteringer udført af tredjemand, utætte samlinger, slidte og/eller ødelagte kuglelejere etc., ligesom CDV ikke er ansvarlig for eller på anden måde hæfter for fejl på ventilatoranlæg i forbindelse med udskiftning af kuglelejere, såfremt fejl kan henføres til ventilatoranlæggets alder og stand, idet bevisbyrden for, at fejlen ikke kan henføres til ventilatoranlæggets alder og stand påhviler Køber.

23.7  CDV er uden ansvar for fejl eller mangler på andre dele i et anlæg eller lignende, såfremt fejlen ikke kan henføres til CDV’s tjenesteydelse, herunder som følge af manglende kompatibilitet, slitage på andre dele, fejlmonteringer udført af tredjemand, utætte samlinger, slidte og/eller ødelagte kuglelejere etc., ligesom CDV ikke er ansvarlig for eller på anden måde hæfter for fejl på ventilatoranlæg i forbindelse med udskiftning af kuglelejere, såfremt fejl kan henføres til ventilatoranlæggets alder og stand, idet bevisbyrden for, at fejlen ikke kan henføres til ventilatoranlæggets alder og stand påhviler Køber.

 

 1. Fortrydelsesret (forbrugere)

24.1  Såfremt Køber er forbruger, finder forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret anvendelse.

24.2  Fortrydelsesretten finder alene anvendelse inden tjenesteydelsen udføres. Så snart en tjenesteydelse er fuldt udført bortfalder fortrydelsesretten.

24.3  Køber har en fortrydelsesret, der skal gøres gældende inden for en frist på 14 dage.

24.4  Fortrydelsesfristen begynder at løbe ved aftalens indgåelse.

24.5  Såfremt Køber ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal dette gøres inden for fristen og ved afgivelse af en utvetydig erklæring til CDV.

24.6  Ved berettiget benyttelse af fortrydelsesretten er CDV forpligtet til at annullere abonnement senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om berettiget benyttelse af fortrydelsesretten.

24.7  Såfremt Køber har erlagt nogen form for betaling, skal denne tilbagebetales af CDV senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om berettiget benyttelse af fortrydelsesretten.

 

 

FÆLLES BETINGELSER

 

 1. Erstatning

25.1  CDV er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller anden indirekte tab.

25.2  CDV’s ansvar for mangler eller anden erstatning, er begrænset og maksimeret til det fakturerede beløb for de solgte varer.

 

 1. Force Majeure: 

26.1  CDV er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som CDV er uden indflydelse på som følge af force majeure. 

26.2  Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, blokader og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerkrigslignende uroligheder, jordskælv eller andre naturkatastrofer, atomuheld eller radioaktivitet, oversvømmelse, skybrud, orkan, trafikale problemer, råstofmangel, produktionsstop, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, ekstraordinære prisstigning på materialer og mangler ved   leverance fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

26.3  Force majeure hos en af CDV antaget underleverandør har i forholdet mellem Køber og CDV samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos CDV selv.

26.4  CDV har i tilfælde af force majeure valget mellem at bringe aftalen/købet/handlen til ophør uden betaling til Køber, eller CDV kan levere dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet. 

 

 1. Delvis ugyldighed:

27.1  Hvis enkelte bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser bliver ugyldige eller uvirksomme, skal dette ikke berøre gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 

27.2  Parterne skal i sådanne tilfælde erstatte bestemmelsen med en ny bestemmelse som ud fra en kommerciel betragtning kommer den hidtidige bestemmelse nærmest.

 

 1. Tvister

28.1  Eventuelle tvister mellem CDV og Køberen afgøres ved de ordinære danske domstole med Retten i Næstved som rette hjemsted på nær de i pkt. 17.4 omhandlede tvister. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

28.2  Værnetingsaftalen i pkt. 22.1 gælder ikke såfremt Køber er forbruger.

 

Gældende fra november 2022

 

CD Ventilationrens ApS